به دست آوردن امتیاز 1 میلیون در 21 دقیقه!!!!!


http://dc408.4shared.com/img/T2YaqYaA/s7/0.7722790620920758/7-6-2011_1-18-32_PM_2.jpg

البته فکر نمی کنم امتیازیکه برای Interrupt نمایش داده شده صحیح باشد !!! و بازی هم با فریز شدن Interrupt تموم شد.!