برای اولین بار در دنیا !!!
دو ایرانی قهرمان تورنومنت ها شدند!!!


http://dc403.4shared.com/img/nb20q7pQ/s7/0.971900294728216/7-3-2011_6-33-31_PM.jpg

http://dc403.4shared.com/img/fBqf2bKt/s7/0.5273945949983952/7-3-2011_6-35-02_PM.jpg